PL
PLN
Koszyk (0) 0 PLN
22 654-05-75 isklep@bioarcus.pl
(0)
Rabat zostanie Ci naliczony po pierwszym zalogowaniu - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>
21 lutego 2022
Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu pn. Światowy Dzień Kota 

 

(zwanego dalej „Konkurs”)

§ 1. Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu „Światowy Dzień Kota”.

2.      Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest: BioArcus. Sp. z o.o. Białostocka 22 lok. 9, 03-741 Warszawa, NIP 527-14-56-878, e-mail: biuro@bioarcus.pl (zwana dalej „Organizator”).

3.      Konkurs będzie odbywać się w dniach od 17-27.02.2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwiązanie konkursu odbędzie się 28.02.2022 r. roku, a nagrody zostaną rozesłane do 04.03.2022 r.

4.      Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

1.      Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.     Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która spełnia w okresie trwania Konkursu następujące warunki:

a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) nie jest pracownikiem Organizatora, jak również nie jest małżonkiem, dzieckiem, rodzicem ani rodzeństwem Organizatora;

d) dokonała zgłoszenia do Konkursu zgodnie z warunkami określonymi w § 3 .

3.   Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2, lub w przypadku w stosunku do zgłoszonej przez Uczestnika w Konkursie odpowiedzi na zadanie konkursowe zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:

a) nie spełnia kryteriów wymaganych w odniesieniu do odpowiedzi na zadanie konkursowe określonych w Regulaminie,

b)   została zgłoszona niezgodnie z zasadami Regulaminu,

c) zawiera treści bezprawne (sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub obraźliwe),

d) narusza prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, dobra osobiste osób trzecich, bezprawnie wykorzystuje wizerunek, nazwę lub znak towarowy osób trzecich, innych niż Organizator;

– stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu po bezskutecznym wezwaniu go do usunięcia naruszeń.

4.   Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw, i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

1.  W Konkursie biorą udział zgłoszenia do Konkursu dokonane w okresie od 17.02.2022 do 27.02.2022 r. 

2. Zgłoszenia do konkursu będą dokonywane za pośrednictwem Fanpage Facebook  https://www.facebook.com/bioExpertPL lub Fanpage Instagram https://www.instagram.com/bioexpertpolska/ (zwanej dalej „strona konkursowa”) i poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym. Zgłoszenie do Konkursu dokonane w powyższy sposób powinno obejmować:

a) dodanie komentarza pod postem konkursowym zawierającego zabawne/śmieszne/słodkie zdjęcie z kotem

b) podpisanie się Imieniem i Nazwiskiem w sposób umożliwiający weryfikację prawdziwości konta na platformie Facebook / Instagram

3. Dodanie komentarza pod postem konkursowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do konkursu i może otrzymać w ramach Konkursu wyłącznie jedną Nagrodę.

5. Komentarz dodany pod postem konkursowym nie może zawierać treści bezprawnych (sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub obraźliwych), w tym nie może naruszać praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych osób trzecich, bezprawnie wykorzystywać wizerunku, nazwy lub znaku towarowego osób trzecich, innych niż Organizator;

6.  Do Konkursu może być zgłoszona Odpowiedź na zadanie konkursowe, co do której Uczestnik jest jedynym autorem i posiada pełne prawa, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste. Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna być oryginalna, nie może stanowić opracowań innych utworów ani nie może wykorzystywać innych utworów osób trzecich, ani też nie może być wcześniej publicznie publikowana.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

 1. W ramach Konkursu do wygrania jest:

2x Zestaw Nagród zawierający:

- Neutralizator Zapachów KOT

- zabawka dla kota (wskaźnik laserowy)

- zabawka dla kota (piłka z piórkiem)

(zwana dalej „ Nagroda”). Jeden Uczestnik w ramach Konkursu może otrzymać wyłącznie 1 Nagrodę.

 1. Spośród zamieszczonych pod postem konkursowym filmów wewnętrzne Jury konkursowe, o którym mowa w ust. 3 wybierze 2 najlepsze zgłoszenia pod względem kryteriów określonych w ust. 4 , które będą uprawniać do otrzymania Nagrody w Konkursie. Uczestnik, którego Odpowiedź na zadanie konkursowe zostanie wybrana przez Jury konkursowe jako kwalifikująca go do otrzymania Nagrody będzie zwany dalej „Laureat”.
 2. Jury konkursowe będzie powołane przez Organizatora, w składzie 2 osób będących przedstawicielami Organizatora (zwane dalej: „Jury konkursowe ”). Jury konkursowe czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 3. Jury konkursowe wybierze zwycięskie zgłoszenia konkursowe według następujących kryteriów:
 1. zgodność z tematyką zadania konkursowego;
 2. zabawność przesłanego zdjęcia

O przyznaniu Nagrody w Konkursie Laureat zostanie powiadomiony w dniu 28.02.2022 r. w postaci komentarza pod postem konkursowym oraz w wiadomości prywatnej na Facebooku / Instagramie.

 1. Laureat zobowiązany jest w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników  wysłać wiadomość prywatną na Fanpage Facebooka: https://www.facebook.com/bioExpertPL  lub Fanpage Instagrama: https://www.instagram.com/bioexpertpolska/  w której zawrze dane niezbędne do wysyłki Nagrody (imię, nazwisko, adres).
 2. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, przy czym zrzeczenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej lub e-mailowej na adres Organizatora podany w § 1 ust. 2, nie później niż w terminie 7 dni, od dnia powiadomienia go o przyznaniu mu Nagrody.
 3. W przypadku zrzeczenia się prawa do Nagrody przez Laureata lub z innego powodu utraty przez niego prawa do otrzymania Nagrody, Jury konkursowe wybierze na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Odpowiedź na zadanie konkursowe, która będzie zajmować w rankingu za najlepsze spełnienie kryteriów konkursowych.
 4. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, na podany przez niego adres w odpowiedzi na powiadomienie o przyznaniu Nagrody do 04.03.2022.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na przedmioty materialne lub niematerialne innego rodzaju, ani na ich równowartość pieniężną.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Z chwilą wydania Nagrody Laureat w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez dodatkowych płatności, udziela Organizatorowi przenoszalnej, niewyłącznej licencji do korzystania z utworów  (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), zawartych w zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi na zadanie konkursowe (zwanych na potrzeby niniejszego paragrafu dalej „Utworem”, przy czym przez Utwór należy rozumieć wszystkie utwory, każdy pojedynczy utwór w całości jak i każdy jego element), bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie Utworów oraz jego egzemplarzy – wytwarzanie dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem,

c) wykorzystanie dla potrzeb promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych i reklamowych własnych oraz osób trzecich, w tym stworzenia materiałów reklamowych i/lub promocyjnych dotyczących Konkursu, produktów z oferty handlowej Bioexpert (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) i marki tych produktów oraz korzystanie z nich na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie,

d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu lub intranetu, pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,

e) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części – nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, reemitowanie, wystawienie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w prasie, w sieci Internet, na plakatach, oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy.

2.   Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostaje udzielona na okres 3 lat od wydania Nagrody Laureatowi.

3.  W  ramach Licencji, o której mowa w ust.1, Utwór zawarty w zwycięskiej Odpowiedzi zadaniu konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celach marketingowych, wizerunkowych, promocyjnych i reklamowych, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Laureat z chwilą wydania Nagrody w zamian za otrzymaną Nagrodę bez dodatkowych płatności wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem Utworu zawartym w zwycięskiej odpowiedzi na zadanie konkursowe (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych. Prawo o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje w szczególności prawo do dokonywania zmian, modyfikacji, przeróbek, adaptacji oraz innych form opracowań Utworu.

§ 6. Zasady postępowania reklamacyjnego

1.   Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika Organizatorowi a) na piśmie na adres: BioArcus. Sp. z o.o. Białostocka 22 lok. 9, 03-741 Warszawa, NIP 527-14-56-878, b) za pośrednictwem e-mail:  e-mail: biuro@bioarcus.pl najpóźniej do dnia 28.02.2022 r. Reklamacje złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

2.  Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie określonego zachowania przez Organizatora w związku ze zgłoszoną reklamacją

3.     Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora, w którym to terminie Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie pisemnie lub za pośrednictwem e-mail poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji poprzez przesłanie informacji w tej sprawie na adres Uczestnika z którego została wysłana reklamacja .

4.     Złożenie reklamacji do Organizatora nie wyklucza możliwości dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1.      Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, Organizator informuje, że:

2.      Administratorem danych osobowych jest BioArcus. Sp. z o.o. Białostocka 22 lok. 9, 03-741 Warszawa, NIP 527-14-56-878 dalej w tym paragrafie zwany „Administratorem”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail:  biuro@bioarcus.pl.

3.      Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody, oraz przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej związanej z Konkursem, przeprowadzania postępowania reklamacyjnego (w przypadku zgłoszenia reklamacji), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem.

4.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) zgoda – art. 6 ust. 1. lit. a) RODO, wyrażona przez Uczestnika poprzez wzięcie udziału w konkursie – dodanie komentarza do postu konkursowego,

b) obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej związanej z Konkursem, a także rozliczenia podatku w związku z Konkursem,

c) prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewnienia możliwości wykazania określonych faktów oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. 

d) RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem lub w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (w przypadku zgłoszenia reklamacji).

 1. Dane osobowe Uczestnika będą przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu wydania Nagrody, np. firmom kurierskim. dostawcom usług informatycznych, podmiot świadczącym usługi prawne. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawnione innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników nie zostaną sprzedane ani udostępnione w celach komercyjnych żadnym podmiotom trzecim. Partnerom zaangażowanym w przeprowadzenie Konkursu, ujawnione mogą zostać tylko niezbędne dane.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa podatkowego przewidującego konieczność przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej związanej z Konkursem (w przypadku zwycięzców Konkursu), a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem.
 3. Uczestnik Konkursu ma:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych,

b) prawo sprostowania danych osobowych,

c) prawo usunięcia danych osobowych,

d) prawo ograniczenia przetwarzania,

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f) prawo do przenoszenia danych.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
 3.  Podanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie, a także wydanie Nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą wykorzystywane w celu podjęcia decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagród w przypadku niepodania lub podania przez Uczestnika błędnych danych niezbędnych do wydania Nagrody.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego,. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, a w szczególności przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem opublikowania go na stronie.

 

NAGRODAMI W KONKURSIE SĄ 2 ZESTAWY ZAWIERAJĄCE:

- Neutralizator Zapachów KOT
- zabawka dla kota (wskaźnik laserowy)
- zabawka dla kota (piłka z piórkiem)

© Comarch SA 2022. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®